Rekrutacja dzieci

Szanowni Państwo

Z radością informujemy, że w trybie ciągłym prowadzona jest rekrutacja do żłobka i przedszkola w STREFIE KREATYWNEGO ROZWOJU MAŁEGO CZŁOWIEKA „NASZA BAJKA” , na rok szkolny 2020 / 2021. Do placówki przyjmowane są również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

Miejsca przedszkolne i żłobkowe dofinansowane są w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechniane edukacji przedszkolnej oraz VI Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 6.06 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). 

Szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są w informacjach związanych z rekrutacją dla poszczególnych grup wiekowych (poniżej). Miesięczny koszt pobytu dziecka zarówno w żłobku jak i przedszkolu to 800 ,- (tyle płaci rodzic). Wszystkie pozostałe koszty finansowane są środkami z projektów.   

Wszystkie dzieci w żłobku mają zapewnioną pełną opiekę pielęgnacyjną i całodniowe wyżywienie. Ponadto dzieci biorą udział w codziennych zabawach i różnorodnych zajęciach z elementami edukacji (ruchowych, plastycznych, muzycznych). Działania te organizowane są  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Mają one na celu harmonijny rozwój psychosomatyczny adekwatny do wieku, a także zaspakajają naturalną potrzebę  kontaktów społecznych z pełnym poszanowaniem zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej.   Zajęcia te odbywają się zarówno w budynku jak i ogrodzie.   

Wszystkie dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę i całodniowe wyżywienie.  Ponadto biorą udział w różnorodnych zajęciach i zabawach mających na celu pełną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach całodziennych oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-rytmicznych, nauce dwóch języków obcych (nowożytnych) , a także w innych zajęciach rozwijających zainteresowania i predyspozycje dziecka takich jak: zajęcia taneczne, twórcze zajęcia plastyczne, ogólnorozwojowych zajęciach z elementami gimnastyki korekcyjnej. Natomiast dzieci mające trudności lub dysfunkcje rozwojowe, w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają zapewnioną indywidualną rehabilitację ruchową, indywidualną terapię reki, trening umiejętności społecznych, integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, muzykoterapię.  Przewidujemy również udział dzieci w atrakcjach organizowanych systematycznie na terenie placówki, a także poza nią, takich jak koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, pokazy, warsztaty.  Rekrutacja do grup:

Rodzicu, podejmij tę niezwykle ważną dla Twojego dziecka decyzję i wraz z nim rozpocznij wspólną przygodę z „Naszą bajką”.  

Zapraszam serdecznie, 

Małgorzata Błaszkiewicz 
Dyrektor „Naszej bajki”