Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem przedszkola.

Poniższa tabela zawiera opłaty i informacje dotyczące dzieci, które uczęszczać będą do naszej placówki od 01.09.2020r.


1/ CZESNE

Miesięczny koszt pobytu dziecka zarówno w żłobku jak i przedszkolu to 800 ,- (tyle płaci rodzic). Wszystkie pozostałe koszty finansowane są środkami z projektów.

W ramach czesnego dziecko uczestniczy:

 • we wszystkich zajęciach dydaktyczno – wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej, oraz:
 • 3 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
 • 3 razy w tygodniu w nauce innego języka nowożytnego (np. niemieckiego, włoskiego),
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno – rytmicznych,
 • 1 raz w tygodniu w zajęciach tanecznych
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • 1 raz w tygodniu w terapii logopedycznej 
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie,
 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • dzieci wymagające wczesnego wspomagania, w ramach czesnego objęte są indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym ( terapia ręki, SI, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, zajęcia wczesnego wspomagania, trening umiejętności społecznych, muzykoterapia).

2/ WPISOWE – brak.


3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.