Opłaty

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §30 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem placówki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAĆ BĘDĄ DO NASZEGO ŻŁOBKA OD 01.04.2022 r.

1/ CZESNE

WARIANT I – 1 300 zł – Pobyt dziecka w placówce w granicach 10 godzin dziennie.
WARIANT II – 1 100 zł – Pobyt dziecka w placówce w granicach do 4 godzin dziennie. Możliwy wyłącznie w pierwszym miesiącu pobytu, czyli tzw. okresie adaptacyjnym. 

W ramach czesnego dziecko: 

 • uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez opiekuna,
 • objęte jest opieką wykwalifikowanego personelu,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie,

  Informacje dot. czesnego: 
 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł. za każdy dzień absencji,
 • kwota czesnego została już pomniejszona o dotację Gminy Dobra (dla mieszkańców Gminy Dobra) w wysokości 400 zł,
 • w przypadku wzrostu kosztów bieżących placówki (w szczególności media, art. spożywcze) wysokość czesnego może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w oparciu o aneks zawarty między stronami. 

2/ WPISOWE – brak.

3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAĆ BĘDĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA od 01.04.2022 r.

1/ CZESNE

1 350 zł – W ramach czesnego i należnej dotacji oświatowej dziecko uczestniczy:

 • we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • w zajęciach wspomagających, terapeutycznych i specjalistycznych wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • 2 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
 • 2 razy w tygodniu w nauce języka nowożytnego,
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno-rytmicznych,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie.

Informacje dot. czesnego: 

 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł za każdy dzień absencji.

2/ WPISOWE – brak. 

3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

4/ PONADPROGRAMOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE – DO WYBORU PRZEZ RODZICÓW:

 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ zajęcia grupowe 35 zł miesięcznie,
 • TANIEC DYSKOTEKOWY – zajęcia grupowe 20 zł miesięcznie,
 • ZESPOŁOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA – zajęcia w 3-4 osobowych zespołach 50 zł miesięcznie,
 • TWÓRCZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 50 zł miesięcznie,
 • FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 50 zł miesięcznie,
 • ZAJĘCIA WOKALNE – zajęcia grupowe 50 zł miesięcznie,
 • NAUKA PŁYWANIA – zajęcia grupowe 40 zł za zajęcie,
 • możliwość 50% zniżki w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad połowę miesiąca rozliczeniowego,
 • płatne do 20-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

5/ INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – 50 zł za zajęcie:

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA RUCHOWA