Żłobek i Przedszkole Cena – Bezrzecze

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAĆ BĘDĄ DO NASZEGO ŻŁOBKA OD 01.02.2024 r.

1/ CZESNE

1 620 zł – Pobyt dziecka w placówce w granicach 10 godzin dziennie.

W ramach czesnego dziecko: 

 • uczestniczy we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez opiekuna,
 • objęte jest opieką wykwalifikowanego personelu,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie,

  Informacje dot. czesnego: 
 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł. za każdy dzień absencji,
 • kwota czesnego została już pomniejszona o dotację Gminy Dobra (dla mieszkańców Gminy Dobra) w wysokości 400 zł,
 • w przypadku wzrostu kosztów bieżących placówki (w szczególności media, art. spożywcze) wysokość czesnego może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w oparciu o aneks zawarty między stronami. 

2/ WPISOWE – brak.

3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAĆ BĘDĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA od 01.02.2024 r.

Zasady i wysokość opłat za pobyt dziecka w naszym przedszkolu reguluje §31 statutu placówki oraz umowa cywilno-prawna zawierana rokrocznie pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem placówki.

1/ CZESNE

1 670 zł – W ramach czesnego i należnej dotacji oświatowej dziecko uczestniczy:

 • we wszystkich zajęciach dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną, mających na celu pełną realizację założeń aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • w zajęciach wspomagających, terapeutycznych i specjalistycznych wynikających z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • 2 razy w tygodniu w nauce języka angielskiego,
 • 2 razy w tygodniu w nauce języka nowożytnego,
 • 2 razy w tygodniu w zajęciach muzyczno-rytmicznych,
 • ma zapewnione całodniowe, miesięczne wyżywienie.

Informacje dot. czesnego: 

 • jest płatne do 5-go dnia każdego miesiąca „z góry”,
 • przysługuje 40% zniżki na drugie dziecko i 60% zniżki na trzecie i kolejne dziecko,
 • nie jest płatne w okresie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, poza dzienną stawką żywieniową, która jest zwracana w wysokości 5 zł za każdy dzień absencji.

2/ WPISOWE – brak. 

3/ RADA RODZICÓW – 250 zł.

 • darowizna płatna w każdym roku szkolnym tj. w dniu podpisania umowy,
 • przysługuje 50% zniżka na drugie i kolejne dziecko,
 • nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola.

4/ PONADPROGRAMOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE – DO WYBORU PRZEZ RODZICÓW:

 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ zajęcia grupowe 45 zł miesięcznie,
 • TANIEC  – zajęcia grupowe 40 zł miesięcznie,
 • ZESPOŁOWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA – zajęcia w 3-4 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • TWÓRCZE ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • FIZYKA I CHEMIA W PRZEDSZKOLU – zajęcia w 5-6 osobowych zespołach 60 zł miesięcznie,
 • ZAJĘCIA WOKALNE – zajęcia grupowe 50 zł miesięcznie,
 • NAUKA PŁYWANIA – obowiązuje cennik Szkoły Pływania PLUM,
 • możliwość 50% zniżki w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad połowę miesiąca rozliczeniowego,
 • płatne do 20-go dnia każdego miesiąca „z góry”.

5/ INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – 60 zł za zajęcie:

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

6/ INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE – 55 zł za zajęcie:

 • TERAPIA RĘKI
 • TERAPIA RUCHOWA

Dlaczego warto zapisać dziecko do żłobka? Bezrzecze

W naszym żłobku, najmłodsze dzieci mają zapewnioną wysokiej jakości opiekę pod okiem fachowych i troskliwych wychowawców. Pracownicy placówki posiadają odpowiednie szkolenia i wiedzę dotyczącą rozwoju małych dzieci. To gwarantuje, że maluchy są w kompetentnych rękach, co dla rodziców jest niezwykle ważne.

Czytaj dalej…

Ponadto, w żłobku dzieci uczą się przez interakcję i zabawę. To właśnie przez kreatywne i edukacyjne aktywności, dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, maluchy rozwijają swoje umiejętności jak również zdolności poznawcze i wyobraźnię. Proces ten odbywa się w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, co daje dzieciom poczucie stabilizacji i wsparcia.

Warto również podkreślić, że żłobki mają ustalony harmonogram i rutynę, dzięki czemu maluchy mogą przewidywać i rozumieć kolejne etapy dnia. Regularne posiłki, drzemki i czas na zabawę i pobyt na świeżym powietrzu pomagają w kształtowaniu codziennych nawyków i przyczyniają się do harmonijnego rozwoju dziecka.

Dla rodziców, zapisanie dziecka do żłobka oznacza możliwość kontynuowania swojej aktywności zawodowej, podnoszenia kwalifikacji czy realizowania innych życiowych celów. Wiedzą oni, że ich dziecko jest pod opieką troskliwych i doświadczonych wychowawców, co daje im spokój i pewność, że maluch w tym czasie jest w dobrych rękach.

Przedszkole cena – Bezrzecze

Przedszkole na Bezrzeczu może być ważnym etapem w rozwoju dziecka ponieważ zapisanie malucha do przedszkola ma wiele zalet. Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci kontynuują rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, które zdobyły wcześniej w żłobku lub w domu. Wspólne zabawy i zadania grupowe, organizowane w przedszkolu, sprzyjają budowaniu więzi między dziećmi, uczeniu się współpracy i rozwijaniu empatii.

Różnorodne aktywności edukacyjne proponowane w przedszkolu stymulują ciekawość i kreatywność dzieci. Zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne, językowe czy sportowe pozwalają maluchom odkrywać swoje zainteresowania i rozwijać zdolności w różnych obszarach. Dzięki temu dzieci mają szansę na wszechstronny i harmonijny rozwój i odkrywanie swojego potencjału.

Przedszkole to również miejsce, w którym dzieci uczą się samodzielności. Podejmowanie prostych decyzji, wykonywanie zadań samoobsługowych i podejmowanie inicjatywy stanowią istotny element rozwoju dziecka. Te umiejętności są nie tylko potrzebne w szkole, ale również w życiu codziennym i społecznym.

Przedszkole to także pierwszy krok dziecka w świecie edukacji formalnej. Dzieci uczą się zasad grupowego funkcjonowania, co przygotowuje je do późniejszego życia szkolnego. Przedszkolne programy nauczania pomagają dzieciom zdobywać pierwszą wiedzę i umiejętności, co stanowi solidny fundament dla dalszej edukacji.

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają okazję do budowania trwałych relacji z rówieśnikami i opiekunami, co sprzyja ich rozwojowi emocjonalnemu. Przedszkole to miejsce, gdzie dzieci mogą uczyć się rozumienia i wyrażania swoich emocji oraz rozwijania zdolności do nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi.

Przedszkole cena – Bezrzecze | opłaty o konkurencyjnej wysokości

Cena przedszkola na Bezrzeczu jest konkurencyjna – zapraszamy do współpracy.

W ramach czesnego dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach funkcjonowania placówki i całodniowe, smaczne i zdrowe wyżywienie, przygotowywane w całości na miejscu tzn. w przedszkolnej kuchni. Poza tym uczestniczą we wszystkich zajęciach mających na celu realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a więc przygotowujące do podjęcia nauki w szkole podstawowej, jak również w zajęciach rytmiczno – muzycznych i systematycznej nauce aż dwóch języków obcych.